පසුගිය කාලයේ බොහෝ ජනප්‍රිය වූ Among Us Game එකෙහි developer වරුන් වන InnerSloth සමාගම විසින් Among Us Game එක සඳහා 2021 වසරේදී නව map එකක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවට නිළ වශයෙන් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

'The Airship' නමින් හැඳින්වෙන මෙම map එක ලබන වසරේ මුල් භාගයේදී Among Us ක්‍රීඩකයින්ට ලබා ගත හැකි වනු ඇති අතර මෙම නව map එකත් සමඟ නව tasks සහ skins මෙන්ම, match එක start කිරීමට කැමති room එක තෝරාගැනීමට හැකියාව, ship එකෙහි ඇතැම් ස්ථානවලට ladders සහ elevators භාවිතා කරමින් ගමන් කිරීමට හැකියාවද ලබා දීමට නියමිතව ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.

පසුගිය මාසයේ ඉඟිකරන ලද මෙම map එක game එකට එකතු කරන ලද සිව්වන map එක වන අතර මෙම map එක දැනට පවතින maps වලට වඩා පුළුල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙනවා.

Among Us - Apps on Google Play
Play online or over local WiFi with 4-10 players as you attempt to prep your spaceship for departure, but beware as one will be an impostor bent on killing everyone! Crewmates can win by completing all tasks or discovering and voting the impostor off the ship. The Impostor can use sabotage to cau…
‎Among Us!
Play online or over local WiFi with 4-10 players as you attempt to prep your spaceship for departure, but beware as one will be an impostor bent on killing everyone! Crewmates can win by completing all tasks or discovering and voting the impostor off the ship. The Impostor can use sabotage to cau…
Save 20% on Among Us on Steam
An online and local party game of teamwork and betrayal for 4-10 players...in space!
මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා Among Us Game නිළ Twitter ගිණුම සහ XDA-Developers වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.