2006 වර්ෂයේදී Twitter platform එක ආරම්භ වන විට අකුරු 140 ක් වැනි සුළු සීමාවකට යටත්ව Tweet කිරීමේ හැකියාව පමණක් ලබාදී තිබුණු අතර පසුව එය අක්ෂර 240 දක්වා වැඩි කිරීමට Twitter සමාගම කටයුතු කරනු ලැබුවා.

ඉන් පසුව මෙයට බොහෝ පහසුකම් එකතු කළ Twitter සමාගම දැන් එයින් ඔබ්බට ගොස්, audio Tweets දැමීමේ හැකියාව ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති අතර මේ වන විට iOS පරිශීලකයින් හට මේ අලුත් පහසුකම නිකුත් කිරීමට ද ඔවුන් කටයුතු කර තිබෙනවා.

Your Tweet, your voice
We’re testing a new feature that will add a more human touch to the way we use Twitter – your very own voice. Some people can now Tweet with audio on iOS.

මේ අනුව iOS හරහා Twitter app එක භාවිතා කරනු ලබන පරිශීලකයින් හට photo හෝ video attach කරනු ලබන option එක අසලම audio message record කිරීම සඳහා ද button එකක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

එමෙන්ම අනෙකුත් පරිශීලකයින් පළ කර ඇති audio tweets වලට සවන්දීම සඳහා play button එකක් ලබාදී ඇති අතර ඒ හරහා audio tweet එකක් play කරන විට play timeline එකද Twitter iOS app එකේ පහලින් බලාගැනිමට හැකියාව ලැබෙනවා.

‎Twitter
Join the conversation! Twitter is your go-to social networking app and the source for what’s happening in the world. From world news to local news, entertainment to sports and gaming, politics to fun stories that go viral, when it happens in the world, it happens on Twitter first. Find friends or fo…
Twitter on App Store

තවමත් මෙම audio tweets පහසුකම Android සහ web app එක භාවිතා කරන Twitter පරිශීලකයින් හට ලබා දි නොමැති නමුත් ඉදිරියේදි සැම පරිශීලකයෙකු හටම මෙය භාවිතා කිරිමට හැකියාව ලබාදීමට Twitter ආයතනය කටයුතු කරනු ඇත.

මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා Android Police වෙබ් අඩවිය, Tech Crunch වෙබ් අඩවිය සහ The Verge වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.