සජීවී තොරතුරු වාර්ථා කිරීමට නියමිත මීළඟ event එක වන්නේ event එක වන අතර එය හි දී ට පැවැත්වීමට නියමිත වේ.