යන එන ගමන් ලේසියෙන්ම tech news බලන්න, Techie App එක ඔයාගේ phone එකට දාගන්න.
reCAPTCHA v3 - අපිට කරදර නොකර අපිව හඳුනගන්න අළුත් reCAPTCHA එක
ඔයා නිතරම Internet එකේ ඉන්නවා නම් ගොඩක් තැන් වලදී ඔයාට සිද්ධ වෙලා ඇති ඔයා robot කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා ඔප්පු කරන්න කියලා එන chal…
XDA Kasun 2 wks ago