යන එන ගමන් ලේසියෙන්ම tech news බලන්න, Techie App එක ඔයාගේ phone එකට දාගන්න.
ලොව වේගවත්ම Supercomputers 5ක් ගැන දැනගනිමු
මහා පරිමාණයේ ගණනය කිරීම් සඳහා අපි නිවෙස්වල, කාර්යාලයේ භාවිත කරන පරිගණක වලට වඩා ඉතා විශාල සවිබලයකින් යුත් පරිගණක 6..
Techie Dasith 2 wks ago