යන එන ගමන් ලේසියෙන්ම tech news බලන්න, Techie App එක ඔයාගේ phone එකට දාගන්න.
PGP සහ S/MIME වලින් Encrypt කරන ලද Email අනතුරේ
ඔන්න Encrypted emails යවපු හෝ යවන අයට ඉතාමත් වැදගත් වන ආරංචියක් තියනවා. ඔයා cryptography හෝ cyber security පැත්තට නැඹුරුවක් ත…
EFF Kasun 1 wk ago