යන එන ගමන් ලේසියෙන්ම tech news බලන්න, Techie App එක ඔයාගේ phone එකට දාගන්න.
Google I/O - 2018 එකේ වැදගත්ම announcements 10 ගැන දැනගනිමු
Google එක ඔන්න 2018 අවුරුද්දේ එයාලාගේ Google I/O 2018 එක අළුත් අළුත් news ගොඩක් එක්ක පසුගිය මැයි 8 වෙනිදා පවත්වන්න කටයුතු කළා…
The Verge Kasun 2 wks ago
Google I/O 2018 එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් අළුත් දේවල් 8ක්
ඔයා technology ගැන Interested නම් අනිවාර්යයෙන්ම Google I/O එක ගැන දන්නවා ඇති. තව දවස් දෙකකින්, ඒ කියන්නේ මැයි 8 වෙනිදා පටන් …
The Verge Kasun 3 wks ago