යන එන ගමන් ලේසියෙන්ම tech news බලන්න, Techie App එක ඔයාගේ phone එකට දාගන්න.
2FA codes Notification bar ඒකේදිම Copy කිරිමේ හැකියාව දැන් Android messages වල
Internet නිතරම භාවිතා කරන හැමෝටම පොඩි පොඩි අත්දැකීම් තියෙනවා මේ two-factor authentication (2FA) පිලිබඳව. ඔබ ඕනෑම අවස්ත…
Android Authority Kavindu 1 wk ago
Internet හරහා Android Messages බාවිතා කිරීමට හැකි වේ
Internet හරහා Android Messages බාවිතා කිරීමට හැකියාව නුදුරු අනාගතයේදීම ලබා දීමට Google සමාගම බලාපොරොත්තු වන බව මීට මාස දෙකකට …
XDA Kasun 1 mo ago