අවශ්‍යය මූලික දේවල්

 • තෝරා ගන්නා ලද news article එකක්
 • තමන් කැමති අාකාරයේ Markdown editor එකක්
 • සිංහල type කිරීමට අපහසු නම් Google input tools වැනි පහසුකමක් භාවිතා කළ හැකිය


  පරිවර්ථනයේදී සැළකිය යුතු කරුණු

 • පරිවර්ථනය අාරම්භ කිරීමට පෙර එම ලිපිය කියවා හොඳින් තේරුම් ගන්න
 • හැකි සෑම විටම සරළ ව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න
 • සෑම චවනයක්ම අතිශයින් ම සිංහල විය යුතු නැත. කියවන්නාට තේරෙන අයුරින් නිතර භාවිතා වන ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කිරීමට උත්සාහ ගන්න. (උදා: Mouse එකට මූසිකය යනුවෙන් යෙදීම අවශයය නොවේ.)
 • සෑම විටම පරිවර්ථනය කිරීමෙන් පසු නැවත වරක් පරිවර්ථිත ලිපිය හොඳින් කියවා බලා නොගැලපෙන තැන් අැතොත් ඒවා නිරාකරණය කරන්න


  පරිවර්ථනය අවසානයේදී

 • පහත සඳහන් කර අැති විස්තර සමග [email protected] යන email ලිපිනයට යොමු කරන්න
 • නැතිනම් අපගේ Google Form එක හරහා submit කරන්න

Submit an Article


 • Article එකෙහි විස්තර

  • Title: news article එකේ මාතෘකාව
  • Source Article: මුල් ලිපියෙහි link එක
  • Feature Image: ප්‍රධාන image file එක
 • ඔබගේ විස්තර
  • Author: ඔබගේ මුල් නම හා අවසන් නම
  • Nickname: කෙටි නම (අකුරු 10ට නොවැඩි යුතුය)
  • Author Email: ඔබගේ email ලිපිනය
  • Author Website: ඔබගේ web ලිපිනය
  • Author Facebook: ඔබගේ facebook ලිපිනය
  • Author Twitter: ඔබගේ twitter ලිපිනය
  • Author Avatar: ඔබගේ author photo (48 x 48) එකෙහි link එක